Podmienky Jarnej akcie HELUZ a Maxit 2021

Základné pravidlá akcie spoločnosti HELUZ

Jarná akcia je určená pre všetkých koncových odberateľov (fyzické osoby) stavebných materiálov spoločnosti HELUZ. Vzťahuje sa na sortiment stavebného materiálu HELUZ FAMILY 2in1, HELUZ FAMILY, HELUZ PLUS v šírkach muriva 50, 44, 38 pre stavbu vlastného rodinného domu v Českej republike alebo na Slovensku odobratý v stanovenom termíne.

Pri splnení všetkých podmienok Jarnej akcie dostanú zákazníci voucher na odber farebnej pastovitej silikónovej omietky maxit silco (A 9030 so zrnitosťou 1,5 alebo 2 mm a základný penetračný náter maxit prim 1050 v množstve zodpovedajúcom ploche fasády) za 1 €.

Podmienky pre účasť na Jarnej akcii

Zákazníci, ktorí sa zúčastnia na Jarnej akcii spoločnosti HELUZ, budú postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Prvým krokom pre účasť na Jarnej akcii je registrácia pomocou webového formulára na stránke www.heluz.cz/akce pre zákazníkov z Českej republiky (www.heluz.sk/akcie pre zákazníkov zo Slovenskej republiky), najneskôr do 31.03.2021. Registráciu potvrdí spoločnosť HELUZ automatickým e-mailom.
 2. V nasledujúcom kroku odberateľ uvedie číslo výkazu výmer alebo požiada o spracovanie výkazu výmer. Výkaz vypracuje spoločnosť HELUZ celkom zadarmo na základe projektovej dokumentácie. Tú je potrebné doložiť najneskôr do 31.03.2021 prostredníctvom formulára žiadosti o výpočet spotreby materiálu. Výkaz výmer bude slúžiť nielen ako podklad na stanovenie množstva stavebného materiálu HELUZ na stavbu plánovaného rodinného domu, ale bude tiež podľa nej stanovené príslušné množstvo materiálu maxit silco, a to v množstve zodpovedajúcom ploche fasády. Na jednu stavbu možno akciovú ponuku nárokovať iba raz.
 3. Odobratie stavebného materiálu spoločnosti HELUZ od vybraného distribútora/predajcu stavebnín.

Podrobný postup pre účasť na Jarnej akcii

 1. Po otvorení registračného formulára zákazník vyberie jednu z možností:
  1. Áno, mám výkaz výmer a chcem sa registrovať; zákazníci, ktorí už majú spracovaný výkaz výmer z projektovej dokumentácie na ponukovom oddelení spoločnosti HELUZ, uvedú v registračnom formulári číslo zákazky a číslo výkazu výmer.
  2. Chcem vypracovať výkaz výmer a registrovať sa; zákazníci, ktorí nemajú výkaz výmer z projektovej dokumentácie, budú po vyplnení základných údajov v registračnom formulári presmerovaní pre dokončenie registrácie na webový formulár žiadosti o výpočet spotreby materiálu, ktorý je nutné vyplniť pre dokončenie registrácie. Na vyplnenie formulára žiadosti o výpočet spotreby materiálu je nutné si pripraviť projektovú dokumentáciu.
  3. Chcem sa iba registrovať a zatiaľ nemám projektovú dokumentáciu; zákazníci, ktorí nemajú doposiaľ výkaz výmer a zároveň v súčasnosti nemôžu požiadať o výpočet spotreby materiálu, budú po vyplnení registračného formulára kontaktovaní zástupcom spoločnosti HELUZ a vyzvaní na doplnenie nevyhnutných informácií na splnenie podmienok akcie.
 2. Zákazníci s už vypracovaným výkazom výmer budú v prípade potreby akéhokoľvek spresnenia kontaktovaní zástupcom spoločnosti HELUZ. Zákazníci, ktorí nedodali projektovú dokumentáciu, budú vyzvaní na jej dodanie v priebehu/pred ukončením akcie zástupcom spoločnosti HELUZ.
 3. Spolu so spracovaným výkazom výmer bude zákazníkovi zaslaný kupón so zľavovým kódom, ktorý je potrebné starostlivo uschovať na ďalšie použitie, napríklad na prístup do sekcie Môj HELUZ. Zľavový kód slúži takisto ako identifikátor, podľa ktorého distribútor/predajca stavebnín dohľadá zákazku s príslušným výkazom výmer materiálov v systéme spoločnosti HELUZ.
 4. Pri objednaní stavebného materiálu u predajcu (stavebniny, hobby market, stavebná firma atď.) je nutné predložiť kupón so zľavovým kódom a požiadať predajcu o uvedenie zľavového kódu do objednávky stavebného materiálu v spoločnosti HELUZ. Bez tohto údaja v objednávke nebude možné výhodu Jarnej akcie získať.
 5. Po odobratí stavebného materiálu HELUZ získa zákazník voucher na odber farebnej pastovitej silikónovej omietky maxit silco za 1 €. Ten mu bude doručený obchodným zástupcom spoločnosti HELUZ v priebehu 2 mesiacov od prevzatia stavebného materiálu.

Doplňujúce informácie k Jarnej akcii

Stavebný materiál je nutné objednať v termíne od 01.02.2021 do 30.04.2021. Pre neskoršie objednávky nemožno akciovú výhodu nárokovať. Stavebný materiál je nevyhnutné odobrať do 30.06.2021. Pri zložení kaucie sa termín pre odobratie materiálu predlžuje najdlhšie do 31.10.2021. Odberom stavebného materiálu sa rozumie jeho odoslanie z výrobného závodu HELUZ a prevzatie na konkrétnej stavbe.

Získanie akciovej výhody je podmienené odobratím aspoň 75 % množstva stavebného materiálu z výkazu výmer, ku ktorému bol vystavený zľavový kód.

Odber farebnej pastovitej silikónovej omietky maxit silco A 9030 a penetrácie maxit prim 1050 je možný najneskôr do 31.12.2022. Po tomto termíne nevyužité vouchery prepadajú bez náhrady.

Pastovitá silikónová omietka maxit silco A 9030 a základný penetračný náter maxit prim 1050 budú dodané na základe predloženia voucheru, v ktorom bude uvedená požadovaná zrnitosť omietky a farba omietky vybraná zo vzorkovnice maxit kreativ. Plocha fasády bude prevzatá zo zaslanej projektovej dokumentácie, na základe ktorej bola spracovaná konkrétna ponuka. Pre výpočet množstva sa vychádza z predpokladu, že na 1 m2 fasády zodpovedá spotreba silikónovej omietky 3,4 kg so zrnitosťou 2 mm, 2,7 kg so zrnitosťou 1,5 mm a základného penetračného náteru 0,2 l. Spotreba deklarovaná výrobcom.

Voucher možno uplatniť iba na jednorazový nákup fasády špecifikovanej vo voucheri z ponuky spoločnosti Franken Maxit, prípadnú nevyčerpanú hodnotu nemožno preplatiť. Nákup za vyššiu sumu možno realizovať štandardným nákupom od spoločnosti Franken Maxit.

Na www.mojheluz.sk v sekcii AKCIA môžete priebežne sledovať vyhodnotenie nároku na Jarnú akciu HELUZ. V sekcii Šeková knižka si po odobratí materiálu môžete vygenerovať Šekovú knižku HELUZ s ďalšími benefitmi pre vašu stavbu, tento benefit je určený pre zákazníkov realizujúcich svoje stavby na území Českej a Slovenskej republiky.

Osobné údaje spracovávame v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, miesto stavby. Účel spracovania je vyhodnotenie „Jarnej akcie“ a informovanie účastníka. Osobné údaje budú na tieto účely spracovávané počas trvania a vyhodnotenia a kontroly „Jarnej akcie“. Údaje sú odovzdávané partnerským firmám spoločnosti HELUZ iba s cieľom plnenia podmienok akcie. Osobné údaje spracovávame v súlade s legislatívou upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov, o. i. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov a informácie súvisiace s možnosťou uplatniť práva a námietky k spracovaniu osobných údajov sú uvedené na https://www.heluz.sk/sk/oou-sk.

Rekapitulácia dôležitých termínov a podmienok akcie:

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhradzuje právo podmienky Jarnej akcie zmeniť.
Svojou účasťou na „Jarnej akcii“ a vyplnením osobných údajov vo formulári potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami akcie.