Podmienky akcie HELUZ „TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK“

Základné pravidlá akcie spoločnosti HELUZ

Akcia HELUZ TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK je určená pre všetkých zákazníkov spoločnosti HELUZ. Vzťahuje sa na odber tehlového systému radu HELUZ FAMILY alebo HELUZ FAMILY 2in1 pre ucelené domy a projekty v Českej republike alebo na Slovensku.

Pri splnení všetkých podmienok akcie HELUZ TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK získa zákazník tehly HELUZ FAMILY alebo HELUZ FAMILY 2in1 v šírke 38, 44 a 50 cm s garantovanou zľavou 50 % z cenníkových cien výrobcu. Vývoz materiálu s touto zľavou je možný iba od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023. 

Podmienky pre účasť v akcii HELUZ TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK

Zákazníci, ktorí sa zúčastnia akcie HELUZ TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK budú postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Prvým krokom pre účasť v akcii HELUZ TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK je registrácia pomocou webového formulára na stránke https://www.heluz.sk/akcie pre zákazníkov. Slovenskej republiky, najneskôr do 30. 9. 2022. Registráciu potvrdí spoločnosť HELUZ automatickým e-mailom. Bez registrácie nie je možné garantovanú zľavu nárokovať.
 2. V nasledujúcom kroku odberateľ uvedie číslo výkazu výmer spracovaného spoločnosťou HELUZ alebo požiada o nové spracovanie výkazu výmer. O výkaz výmer je potrebné požiadať najneskôr do 30. 9. 2022. Spoločnosť HELUZ ho vypracuje úplne zdarma na základe predloženej projektovej dokumentácie. Tú treba doložiť najneskôr do 30. 9. 2022 cez formulár žiadosti o výpočet spotreby materiálu HELUZ. Výkaz výmer bude slúžiť nielen ako podklad na stanovenie množstva stavebného materiálu HELUZ potrebného na stavbu plánovaného objektu/domu, ale bude taktiež podľa neho stanovená výška kaucie, ktorú musí zložiť vo vybraných stavebninách.
  • V prípade, že odberateľ nie je schopný predložiť finálnu projektovú dokumentáciu v stanovenom termíne akcie, môže požiadať o orientačnú ponuku, ktorá bude po predložení projektovej dokumentácie aktualizovaná zadarmo. Výška kaucie bude stanovená z orientačnej ponuky spotreby materiálu.
 3. Odberateľ objedná podľa spracovaného výkazu výmer alebo orientačnej ponuky spotreby materiálu, a to na základe získaného zľavového kódu, vo vybraných stavebninách materiál na stavbu najneskôr do 15. 10. 2022.
 4. Odberateľ odoberie stavebný materiál spoločnosti HELUZ od vybraného distribútora/predajcu stavebnín v období od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023.
 5. Odberateľ odoberie minimálne 70 % objednaného materiálu zo spracovaného výkazu výmeru.

Podrobný postup pre účasť v akcii „HELUZ TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK“

 1. Po otvorení registračného formulára zákazník vyberie jednu z možností:
  1. Áno, mám výkaz výmer a chcem sa registrovať; zákazníci, ktorí už majú spracovaný výkaz výmer z projektovej dokumentácie na ponukovom oddelení spoločnosti HELUZ, uvedú v registračnom formulári číslo zákazky a číslo výkazu výmer.
  2. Chcem vypracovať výkaz výmer a registrovať sa; ákazníci, ktorí nemajú výkaz výmer z projektovej dokumentácie, budú po vyplnení základných údajov v registračnom formulári presmerovaní na dokončenie registrácie na webový formulár žiadosti o výpočet spotreby materiálu, ktorý je nutné vyplniť na dokončenie registrácie. Na vyplnenie formulára žiadosti o výpočet spotreby materiálu je nutné si pripraviť projektovú dokumentáciu.
  3. Chcem sa iba registrovať a zatiaľ nemám projektovú dokumentáciu; zákazníkov, ktorí nemajú doteraz výkaz výmer a zároveň v súčasnosti nemôžu zažiadať o výpočet spotreby materiálu, bude po vyplnení registračného formulára kontaktovať zástupca spoločnosti HELUZ a vyzve ich doplniť nutné informácie na splnenie podmienok akcie.
   • Zákazníkom bez finálnej projektovej dokumentácie bude spracovaná orientačná ponuka spotreby materiálu a po predložení finálnej projektovej dokumentácie bude táto ponuka aktualizovaná.
 2. Zákazníkov s už vypracovaným výkazom výmer bude v prípade potreby akéhokoľvek spresnenia kontaktovať zástupca spoločnosti HELUZ. Zákazníkov, ktorí nedodali projektovú dokumentáciu, vyzve na jej dodanie v priebehu/pred ukončením akcie zástupca spoločnosti HELUZ.
 3. Spolu so spracovaným výkazom výmer alebo s orientačnou ponukou spotreby bude zákazníkovi zaslaný zľavový kód, ktorý treba starostlivo uschovať na ďalšie použitie, napríklad na prístup do sekcie Môj HELUZ. Zľavový kód slúži zároveň ako identifikátor, podľa ktorého distribútor/predajca stavebnín vyhľadá zákazku s príslušným výkazom výmer materiálov v systéme spoločnosti HELUZ.
 4. Pri objednaní stavebného materiálu u predajcu (stavebniny, hobby market, stavebná firma atď.) je nutné predložiť zľavový kód a požiadať predajcu o uvedenie zľavového kódu do objednávky stavebného materiálu od spoločnosti HELUZ. Bez tohto údaja v objednávke nebude možné garantovanú zľavu 50 % na tehly HELUZ FAMILY alebo HELUZ FAMILY 2in1 v šírke 38, 44, 50 cm v rámci akcie HELUZ TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK získať.
 5. Podmienkou získania zľavy je zložiť kauciu o evidencii objednávky u vybraného predajcu. Po splnení dopredu dohodnutých podmienok uvedených vo výzve na zaplatenie kaucie bude táto kaucia vrátená späť. Ak nebudú dohodnuté podmienky splnené, kauciou sa uhradí zmluvná pokuta. Bez zloženia kaucie v objednávke si nebude možné zľavu v rámci akcie HELUZ nárokovať.
 6. Podmienkou je vývoz minimálne 70 % z objednávky zaslanej na základe výkazu výmer HELUZ (s možnosťou navýšiť objem materiálu o cca 10 %) od 1. 3. 2023 najneskôr do 30. 6. 2023.

Doplňujúce informácie k akcii HELUZ

Stavebný materiál je nutné objednať v termíne do 15. 10. 2022. Pre neskoršie objednávky nie je možné akciovú výhodu nárokovať. Stavebný materiál je nutné odobrať v období od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023. Odberom stavebného materiálu sa rozumie jeho odoslanie z výrobného závodu HELUZ a prevzatie na konkrétnej stavbe.

Získanie akciovej výhody je podmienené zložením kaucie, odobraním aspoň 70 % materiálu z výkazu výmer HELUZ, ku ktorému bol vystavený zľavový kód, od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023. Ak nebudú dohodnuté podmienky splnené, kauciou sa uhradí zmluvná pokuta.

Objednané množstvo stavebného materiálu je možné navýšiť o cca 10 %. Väčší objem je možné následne realizovať štandardným nákupom s aktuálnymi cenami.

Na mojheluz.sk v sekcii AKCIE môžete priebežne sledovať vyhodnotenie nároku na akciu HELUZ – TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK. V sekcii Môj HELUZ si po odobraní materiálu môžete vygenerovať Šekovú knižku HELUZ s ďalšími benefitmi pre svoju stavbu. Tento benefit je určený pre zákazníkov realizujúcich svoje stavby na území Českej a Slovenskej republiky.

Osobné údaje spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, miesto stavby. Cieľom spracúvania je vyhodnotiť akciu HELUZ – TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK a informovať účastníka. Osobné údaje sa budú na tieto účely spracúvať počas trvania, vyhodnotenia a kontroly akcie HELUZ – TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK. Údaje sú poskytované partnerským firmám spoločnosti HELUZ iba s cieľom plniť podmienky akcie. Osobné údaje spracúvame v súlade s legislatívou upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov, o. i. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov a informácie súvisiace s možnosťou uplatniť práva a námietky ku spracúvaniu osobných údajov sú uvedené na stránke https://www.heluz.sk/sk/oou-sk.

Rekapitulácia dôležitých termínov akcie:

 1. Registrujte sa do 30. septembra 2022
  Zvoľte, či máte výkaz výmer, chcete ho spracovať alebo sa zatiaľ len registrovať.
 2. Získajte ZDARMA výkaz výmer alebo orientačnú spotrebu materiálu
  Po dodaní projektovej dokumentácie vám vypracujeme výkaz výmer. Požiadajte o výkaz výmer najneskôr do 30. 9. 2022 a zašleme vám ho spolu s unikátnym zľavovým kódom.
 3. Objednajte materiál do 15. októbra 2022
  Materiál podľa výkazu výmer alebo spracovanej orientačnej ponuky spotreby materiálu objednajte u svojho predajcu. Nahláste mu zľavový kód a požiadajte ho o uvedenie zľavového kódu aj do objednávky.*
 4. Zložte u predajcu kauciu o evidencii objednávky
  Výška kaucie je stanovená podľa množstva materiálu vo výkaze výmer alebo orientačnej ponuke materiálu. K jej vráteniu dôjde po splnení všetkých podmienok akcie.
 5. Odoberte aspoň 70 % materiálu z objednaného výkazu výmer
  Materiál na stavbu odošleme z výrobného závodu HELUZ v termíne po predchádzajúcej dohode. Odobrať materiál je nutné v rozmedzí od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023.
 6. Čerpajte garantovanú zľavu za vernosť
  Po splnení všetkých podmienok bude uplatnená zľava 50 % na tehly HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 v šírke 38, 44 a 50 cm a kaucia bude vrátená v plnej výške.**

* Objednané množstvo stavebného materiálu je možné navýšiť o cca 10 %. Väčší objem je možné následne realizovať štandardným nákupom za aktuálne ceny.

** Na mojheluz.sk  môžete priebežne sledovať vyhodnotenie nároku na získanie vernostného bonusu. Na prihlásenie do Môj HELUZ použite zľavový kód.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. si vyhradzuje právo podmienky akcie HELUZ – TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK zmeniť.
Svojou účasťou na akcii HELUZ – TEHLY FIRSTMINUTE NA NASLEDUJÚCI ROK vyplnením osobných údajov vo formulári potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami akcie.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko,
IČO: 46680004, DIČ: CZ46680004, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddíle A, vložka 1867

Táto webová stránka používa cookies

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu skombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili z vášho používania ich služieb.

Povoliť všetko
Prispôsobiť

Prispôsobenie súborov cookie