ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument poskytuje informácie o tom, aké osobné údaje sú v rámci koncernu HELUZ zhromažďované, ako sa s nimi nakladá, z akých zdrojov sú získavané, na aké účely sa využívajú, komu sú poskytnuté, kde je možné získať informácie o spracovávaných osobných údajoch a aké sú vykonané opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov.

Osobné údaje a obdobie ich spracovania

 • Osobné údaje spracovávame v súlade s legislatívou upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov, o. i. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Vedieme evidenciu spracovávaných osobných údajov a sme prevádzkovateľmi týchto údajov.
 • Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na určité, výslovne vyjadrené zákonné účely, pri ktorých je poskytnutie našich služieb viazané na spracovanie osobných údajov alebo na základe súhlasu fyzickej osoby, keď súhlas so spracovaním môže byť odmietnutý, prípadne kedykoľvek odvolaný.
 • Zhromažďujeme identifikačné osobné údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby, kontaktné osobné údaje pre komunikáciu a ďalšie spresňujúce informácie súvisiace s poskytovanými službami a činnosťami koncernu HELUZ. Kontaktnými údajmi sa rozumie najmä uvedená adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a ďalšie spresňujúce informácie.
 • Informácia o spracovávaných osobných údajoch je uvedená v udeľovanom súhlase či informácii o spracovaní osobných údajov.
 • Osobné údaje spracovávame v čase stanovenom právnymi predpismi v prípade zákonného spracovania, v čase definovanom oprávneným záujmom alebo počas platnosti udeleného súhlasu. Po skončení lehoty spracovania urobíme ich likvidáciu výmazom a skartáciou.

Získavanie osobných údajov

 • Od vás na základe zmluvy, dopytu, objednávky alebo iného zákonného účelu.
 • Pri komunikácii našich pracovníkov o uzatvorení obchodu alebo poskytnutí služby a pri ich následnej realizácii.
 • Od ďalších prevádzkovateľov osobných údajov s vaším súhlasom s odovzdaním osobných údajov.
 • Z verejne prístupných zdrojov, registrov, zoznamov a evidencií s preukázateľným pôvodom osobných údajov.

Účely spracovania osobných údajov

 • Osobné údaje spracovávame v súvislosti s poskytovanými službami a na zaistenie všetkých činností vyžadovaných na ich plnenie.
 • Pre našu vnútornú potrebu, na ochranu našich práv a právom chránených záujmov, na vyhodnocovanie obchodnej činnosti, na zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.
 • Na ďalšie účely, napríklad rozširovanie portfólia poskytovaných produktov a služieb; na informovanie o nových službách; na rozširovanie ponuky služieb pre našich zákazníkov v spolupráci s partnermi.

Ochrana osobných údajov

 • Spracovanie osobných údajov v koncerne HELUZ je pod stálou kontrolou fyzického aj technického zabezpečenia. Pri spracovaní využívame bezpečnostné kontrolné a technické mechanizmy zaisťujúce ochranu spracovávaných údajov v najvyššej možnej miere pred neoprávneným prístupom, neoprávneným prenosom, pred stratou alebo zničením a pred iným možným zneužitím.
 • Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi pracujú v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne daných povinností, sú viazané mlčanlivosťou danou legislatívou alebo zmluvným vzťahom, mlčanlivosť trvá aj po skončení ich pracovného alebo zmluvného vzťahu k nám.

Poskytovanie osobných údajov

 • Pri poskytovaní služieb odovzdávame osobné údaje externým príjemcom v týchto kategóriách: obchodní partneri, marketingové spoločnosti, dopravcovia a ďalšie spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú poskytovanie odborných služieb alebo realizujú obchodnú či inú zmluvnú činnosť.
 • Zoznam týchto príjemcov je uvedený na našich webových stránkach www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejciwww.sekova-knizka.sk 
 • Poskytujeme osobné údaje s vaším súhlasom našim zmluvným partnerom na základe zmluvy s príslušnými ustanoveniami o spracovaní osobných údajov; vždy vyžadujeme zaistenie osobných údajov z hľadiska bezpečnosti a ochrany s ohľadom na práva dotknutej osoby
 • Ďalším subjektom, a to na príkaz dotknutej osoby alebo s jej súhlasom.
 • Subjektom verejnej moci a štátnym orgánom pri plnení zákonných povinností.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

 • V prípade spracovania na základe informovaného súhlasu vždy slobodne rozhodnete, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytnete, prípadne obmedzíte alebo odmietnete súhlas udeliť. Sme viazaní rozsahom poskytnutého súhlasu.
 • Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať; kontakty pre odvolanie súhlasu sú uvedené na stránkach www.heluz.sk/sk/OOU
 • V prípade odmietnutia udelenia súhlasu alebo odvolania už poskytnutého súhlasu, ukončíme spracovanie osobných údajov v čo možno najbližšom možnom termíne, ktorý je stanovený technickými a organizačnými možnosťami
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné opäť kedykoľvek udeliť.

Plnenie práva na prístup k osobným údajom

 • Všetky kontaktné údaje, postupy, ako uplatniť právo na prístup a podať žiadosť, sú uvedené na našich webových stránkach www.heluz.sk/sk/OOU
 • Na základe vašej žiadosti poskytujeme informácie o nami evidovaných a spracovávaných osobných údajoch, ktoré o vás vedieme.
 • Môžete kontaktovať nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu osobných údajov alebo si vyžiadať plnenie práva v ktorejkoľvek zo spoločností koncernu HELUZ.
 • Pripravíme a bez zbytočného odkladu vám odovzdáme informácie dohodnutým požadovaným spôsobom tak, aby bola zaistená zároveň ochrana vašich práv.

Oprava vedených osobných údajov

 • Pre riadne poskytovanie našich služieb je nutné mať správne a presné osobné údaje. Je dôležité nám oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov. V prípade oznámení o zmene urobíme neodkladne opravu v našich evidenciách. Pokiaľ pri spracovaní zistíme vlastnou aktivitou, že osobné údaje nie sú pravdivé či aktuálne, vyzveme vás na opravu, a pokiaľ nedôjde k potvrdeniu, údaje vymažeme.

Podanie námietky, odvolanie súhlasu a ďalšie požiadavky

 • Máte možnosť kedykoľvek uplatniť prípadné námietky proti spracovaniu osobných údajov, odvolať udelený súhlas, zažiadať o zmenu rozsahu súhlasu, vzniesť otázku alebo požiadavku z oblasti ochrany osobných údajov.
 • Môžete sa obrátiť s námietkou alebo podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontakty pre prijatie požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov

 • Môžete sa obrátiť s požiadavkou na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť údajov, prípadne s námietkou alebo otázkou nasledujúcim spôsobom:
  - E-mailom  oou@heluz.cz
  - Písomne na našu adresu
  - Dátovou schránkou
  - Osobne v sídle ktorejkoľvek z našich spoločností koncernu HELUZ
 • Kontakty sú uvedené na našich webových stránkach www.heluz.sk/sk/kontakty

Informovanie o zásadách spracovania osobných údajov

 • So zásadami ochrany osobných údajov tiež aktívne zoznamujú dotknuté osoby naši pracovníci a spolupracujúce firmy pri obchodných rokovaniach, prezentáciách alebo ponúkaní našich produktov a služieb.

Táto webová stránka používa cookies

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu skombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili z vášho používania ich služieb.

Povoliť všetko
Prispôsobiť

Prispôsobenie súborov cookie