Technická pomoc na stavbe - dotovaná pomoc pri založení stavby z brúsených tehál

 

Formulár pre objednanie

PREDMET TECHNICKEJ POMOCI

Predmetom technickej pomoci je výpomoc zakladacieho technika pri zrovnávaní maltového lôžka pod prvý rad muriva z brúsených tehál. Ide o vyrovnanie maltového lôžka na základovej doske do jednej roviny tak, aby prvá rada tehál mohla byť položená presne vodorovne a zvisle. Toto je základom pre správne murovanie z brúsených tehál.
Za pravouhlé založenie stavby a správne dĺžkové rozmery stavby a svetlosti zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Táto služba je platená vopred, formou zálohovej faktúry na účet firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a je spoplatnená čiastkou 150€ bez DPH, (180€ vr. DPH) za prízemie a 200€ bez DPH, (240€ vr. DPH) za každé ďalšie poschodie. Služba „technická pomoc pri zakladaní muriva z brúsených tehál“ je obmedzená dobou štyroch hodín a každá nasledujúca začatá hodina je spoplatnená čiastkou 17,60€ bez DPH, (21,10€/hod. vr. DPH), táto čiastka je už platená zakladaciemu technikovi.

!! Zakladací technik nerobí samotné sťahovanie zakladacej malty, ani položenie tehál!!

Technik môže v prípade potreby oboznámiť stavebníka, či dodávateľa stavby s postupmi murovania, so zakladaním rohov, väzieb a ostení otvorov (t.j. o použitím doplnkových tehál).

Zakládací technik je vybaven nivelačním přístrojem, stativem, nivelační latí, metrem, pásmem a dvěmi vyrovnávacími sadami (slouží jako vodítko pro stahování zakládací malty).

PRIPRAVENOSŤ STAVENISKA (pred príjazdom zakladacieho technika)

 • Na základovej (podkladovej) doske musí byť v mieste pod budúcim murivom urobená hydroizolácia podľa projektovej dokumentácie, ktorá je natavená v pásoch (bez vzduchových dutín) s presahom min. 15cm na každej strane od uvažovanej steny. V prípade použitia fóliovej hydroizolácie z PVC je minimálne nutné: zaistiť hydroizoláciu i jej ochrannú vrstvu proti pohybu, ktorý je na prekážku pri strhávaní malty sťahovacou latou (napr. prilepením) a jej vyrovnanie (hydroizolácia ani ochranná vrstva nesmie byť zvlnená). Najvhodnejšie je zhotovenie betónového poteru po celej ploche základovej dosky.
 • Musí byť vytýčené murivo podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých zmien s vyznačením otvorov (dvere, francúzske okná, presklené steny atď.). Na stavbe je nutné mať projektovú dokumentáciu k nahliadnutiu.
 • Pokiaľ si zhotoviteľ zloží na základovú dosku palety s materiálom, musí dbať na to, aby boli uložené minimálne 1,5m od miesta, kde sa bude robiť lôžko zo zakladacej malty (z dôvodu zaistenia prístupu), ďalej sa jednotlivé palety neskladajú na seba a uprostred základovej dosky, pretože je potrebné si ponechať voľné miesto na postavenie nivelačného prístroja a zaistiť voľný priestor pre priechod laserového lúča.
 • Odporúčame prekontrolovať rovinu základovej dosky. Pokiaľ je rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom väčší ako 20 mm, je nutné obstarať zakladaciu maltu navyše. V prípade nákupu tehál HELUZ je zdarma dodané množstvo zakladacej malty odpovedajúce hrúbke maltového lôžka 20 mm.

Požadované vybavenie staveniska:

 • elektrická prípojka (220 V) + voda (nutné i pre murovanie na penu)
 • miešačka a stavebný fúrik
 • zakladacia malta HELUZ SB Z alebo tepelnoizolačná malta so zvýšenou pevnosťou HELUZ TREND
 • 2,5m hliníková sťahovacia lata
 • klasické murárske vybavenie (lopata, murárska lyžica, murárska šnúra, hoblík, gumová palička, vodováha do50 cm, metlička, krhla na polievanie maltového lôžka a pod.)

Požadovaná pracovná sila:

 • 1 murár (vyrovnáva pomocou sťahovacej laty zakladaciu maltu medzi vyrovnávacími sadami)
 • 2 stavební robotníci (príprava zakladacej malty, transport malty)

!! Pokiaľ zakladací technik po príchode na stavenisko zistí, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, je oprávnený technickú pomoc pri zakladaní odmietnuť a vyúčtovať náklady na dopravu a odpovedajúci počet hodín strávených na stavbe (každá začatá hodina je spoplatnená čiastkou 17,60€ bez DPH, (21,10€/hod. vr. DPH). V prípade záujmu bude zákazníkovi poskytnutý náhradný termín (v sezóne nie je výnimkou až po 30-tich dňoch, pretože je o poskytovanie tejto služby veľký záujem) a zákazník tým stráca nárok na túto službu za paušálny poplatok viď. platný cenník. Technickú výpomoc v “náhradnom termíne” z dôvodu nepripravenosti, budeme účtovať vr. cestovného. Podrobnosti oznámime po urobení kalkulácie každého jednotlivého prípadu.

Viac technických informácií na tel.: +420 724 270 252


ĎALŠÍ POSTUP VÝSTAVBY

Založení prvej rady brúsených tehál je možné vykonávať týmito spôsobmi:

Pri murovaní na tenkovrstvú malty (lepidlo):

a) Brúsené tehly sa zakladajú do čerstvého zavädnutého vyrovnaného maltového lôžka, pričom sa musí dbať na to, aby zakladacia malta nebola vyschnutá, je nutné ju udržovať v dostatočnom vlhkom stave (pri vyšších teplotách nutnosť kropenia). Tehly musia byť zbavené prachu popr. iných nečistôt (pri vyšších teplotách je tehly vhodné navlhčiť). Je potrebné sa riadiť pokynmi technika. Odporúčame prvý deň vymurovať max. 3 rady tehál

b) Odporučený spôsob – Brúsené tehly sa ukladajú spravidla na jeden deň vyzretú zakladaciu maltu, na ktorú je pred položením tehál nanesená zubovým hoblíkom (hrebenáčom s výškou zubu 6 mm) tenkovrstvá malta (lepidlo).

Pri murovaní na PU penu Heluz:

a) Brúsené tehly sa zakladajú do čerstvého zavädnutého vyrovnaného maltového lôžka, pričom sa musí dbať na to, aby zakladacia malta nebola vyschnutá, je potrebné ju udržiavať v dostatočne vlhkom stave (pri vyšších teplotách nutnosť kropenia). Tehly musia byť zbavené prachu popr. iných nečistôt (pri vyšších teplotách je tehly vhodné navlhčiť). Je potrebné riadiť sa pokynmi technika. Odporúčame prvý deň vymurovať max. 3 rady tehál.

b) Odporučený spôsob – Brúsené tehly sa ukladajú spravidla na jeden deň vyzretú zakladaciu maltu, na ktorú sa pred uložením tehál nanesú dve húsenice PU peny Heluz. (Pozor: je nutné dbať na absolútne vyrovnanie zakladacej malty).
Odporúčame v prípade murovania na PU penu Heluz tiež založenie tehál do tenkovrstvej malty (miesto na PU penu), ktorá však nie je automaticky súčasťou dodávky materiálu na stavbu a je ju treba dokúpiť.

Poznámka k spôsobom murovania z brúsených tehál:

Murovanie tehál na tenkovrstvú maltu (lepidlo)- je potrebné používať nanášacie valce.

celoplošné lepidlo - tenkovrstvá malta, ktorá pokrýva celú plochu ložnej plochy (pokrýva jednotlivé rebrá i dutiny tehál), sa nanáša tomu určeným nanášacím valcom. Nedá sa ničím nahradiť.

lepidlo - pre nanášanie tejto tenkovrstvej malty pokrývajúcej iba jednotlivé rebrá tehál sa používa tomu určený nanášací valec. Vhodnejší spôsob je namáčanie tehál do lepidla.

Je zakázané používať maliarsky valček ako náhradu za nanášací valec lepidla (i celoplošného).