ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Jedná se o zjednodušený kalkulační on-line nástroj určený k individuálním výpočtům pro budovy s obvodovým zdivem od firmy HELUZ. Zájemce navolí jednotlivé parametry, jako jsou lokalita stavby, převažující vnitřní teplota, objem objektu, typy použitých ochlazovaných konstrukcí, typ paliva a další. Program pak zařadí danou budovu do kategorií A, B, C nebo do více energeticky náročných kategorií D, E, F či G. Dále v procentech vyjádří tepelné ztráty způsobené jednotlivými ochlazovanými konstrukcemi objektu a vyčíslí i roční spotřebu energie a náklady na vytápění při použití různých druhů paliv. Zkušenější uživatelé si z tohoto programu mohou odvodit i zákonitosti pro návrh budoucí stavby, např. jaké zvolit zdivo, jakou použít tloušťku tepelné izolace podlahy a stropu, jak vybrat okna či větrací systém. Program pomůže i těm, kdo se chystají k rekonstrukci stávajícího objektu.

Lokalita / umístění objektu

Město / obec / lokalita
Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe °C
Délka otopného období d dní
Průměrná venkovní teplota v otopném období Θes °C

Charakteristika objektu

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim
obvyklá teplota v interiéru se uvažuje 20 °C
°C
Objem budovy V
vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje nevytápěné podkroví, garáž, sklepy, lodžie, římsy, atiky a základy
m3
Celková plocha A
součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy
m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V m-1
Trvalý tepelný zisk H+
Obvyklý tepelný zisk (dle TNI 73 0329) zarhrnuje teplo od spotřebičů (cca 100 W/byt), teplo od lidí (70 W/os.) apod.
W
Intenzita větrání n
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více
h-1
Účinnost systému rekuperace tepla ηrek
zadejte deklarovanou účinnost (ve výpočtu bude snížena o 10 %)

Ochlazované konstrukce objektu

Konstrukce Součinitel
prostupu tepla
Ui
[W/m2K]
Požadovaný / doporučený
součinitel prostupu tepla
UN
[W/m2K]
Plocha
Ai
[m2]
Činitel
teplotní redukce
bi
[-]
Měrná ztráta
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui. bi
[W/K]
Podlaha
Střecha
Strop pod půdou
Okna - typ 1
Okna - typ 2
Vstupní dveře
Jiná konstrukce - typ 1
Jiná konstrukce - typ 2

Obvodové stěny HELUZ

vlastní skladba: vlastní koef.: kkk

Lineární tepelné mosty (konkrétní hodnoty tepelných mostů - výpočty byly financovány firmou HELUZ)

Stavebně - technické hodnocení

Prům. souč. prostupu tepla obálkou budovy Uem = W/m2K
Klasifikační ukazatel CI =


Klasifikační
třída
Klasifikační
ukazatel CI
A≤ 0.3
B≤ 0.6
C1≤ 0.75
C2≤ 1.0
D≤ 1.5
E≤ 2.0
F≤ 2.5
G> 2.5

Ekonomické hodnocení dle otopného systému

Předpokládaná roční potřeba energie na vytápění  MWh =  GJ

Palivo Průměrná účinnost
zdroje tepla
η [-]
Cena paliva
[Kč/jednotku]
Další náklady
na provoz systému
[Kč/rok]
Potřeba
paliva
[rok-1]
Náklady
na vytápění
[Kč/rok]
Zemní plyn / kWh
Uhlí / kg
Dřevo / kg
Elektřina / kWh

Pro dosažení přesnějších výsledků použijte ceny dle místních podmínek (dle svého dodavatele energie).

Informace o aktuálních cenách energií: uhlí | zemní plyn pro domácnosti | elektrická energie


verze 1.006 z 07.01.2011

Tento kalkulační nástroj je zjednodušený výpočtový postup určený pro individuální výpočty.
Přesnější výpočty lze provést podrobnějšími kalkulačními nástroji, ať již nástrojem na webu www.tzb-info.cz, freewarem z webu www.louisa4.cz a nebo profesionálními výpočtovými programy.

V případě, že potřebujete Průkaz energetické náročnosti budovy, kontaktujte, prosím, obchodní oddělení firmy HELUZ nebo Energy Consulting